Vett och etikett

Riktlinjer för deltagande i Svenska Bildningsförbundet r.f.:s evenemang

5.6 2023

 

Riktlinjer

Dessa riktlinjer vägleder deltagare på evenemang arrangerade av Svenska Bildningsförbundet (SBF). I Svenska Bildningsförbundet ingår Tankesmedjan Agenda, Ledarskapsakademin, Liberal Praktik, Fika efter kunskap samt SFP-Akademin och dessa riktlinjer gäller därmed även vid alla evenemang arrangerade av dessa, både fysiska och digitala. 

Deltagande i SBF:s evenemang ska vara tryggt för var och en samt präglas av ömsesidig respekt. Öppenhet, ärlighet och tillgänglighet är grunden för all vår kommunikation. Dessa riktlinjer bör följas på alla evenemang, även digitala, ordnade av SBF men skall också respekteras i hela verksamheten.

Som deltagare i SBF:s evenemang och verksamhet förbinder man sig att:

  • Behandla alla jämlikt och inte diskriminera någon
  • Kommunicera och diskutera med respekt för varandra även vid åsiktsskiljaktigheter, också på sociala medier
  • Inte begå påhopp, personangrepp eller använda förlöjligande kommentarer om andra
  • Inte tala på ett sätt som sannolikt kan vilseleda eller orsaka skada
  • Uppträda under eget namn, inte anonymt eller under pseudonym samt uppger korrekta kontaktuppgifter vid evenemang


Grunden för samröre mellan människor bygger på samtycke. Därför förutsätts nolltolerans för alla former av trakasserier och osakligt beteende, vilket deltagare på evenemangen i samband med anmälan bör förbinda sig till samt respektera under alla SBF:s evenemang, både fysiska och digitala. 

Deltagare i SBF:s evenemang är även skyldiga att ingripa eller kontakta arrangören eller stödpersonerna om man ser att trakasserier förekommer. För större evenemang (över 100 personer) väljs skilda stödpersoner, i andra fall kan man kontakta SBF:s utnämnda stödpersoner Ted Urho och Pia Gästrin.

Personer som bryter mot SBF:s riktlinjer kan tilldelas portförbud till SBF:s evenemang. Riktlinjerna uppdateras fortgående och som deltagare i SBF:s evenemang har var och en ansvar att följa de gällande riktlinjerna.

Riktlinjerna ersätter under inga omständigheter gällande lagstiftning utan används som stöd och komplettering där lagstiftning inte klart definierar uppförandekoder.

SBF tillämpar vid behov informationsutbyte med sina medlemsorganisationer gällande fall av trakasserier och osakligt beteende. Portförbud eller andra sanktioner som utdelats av annan medlemsorganisation kan även tillämpas inom SBF.

  •  

Stödpersoner

Som SBF:s stödpersoner vid fall av trakasserier eller osakligt beteende fungerar Ted Urho och Pia Gästrin. Stödpersonerna har tystnadsplikt och vidtar åtgärder endast med tillstånd av och i samråd med den som gjort anmälan. Stödpersonerna kan kontaktas under själva evenemanget eller i efterhand. Vid större evenemang (över 100 personer) utses skilda stödpersoner. 

Ifall någon av stödpersonerna är föremål för anmälan vänder man sig till direktören med anmälan.

Stödpersonernas kontaktuppgifter:

Pia Gästrin, pia.gastrin@bildningsforbundet.fi, tfn 040 508 6943

Ted Urho, ted.urho@agenda.fi, tfn 050 544 7730

 

Q&A

Varför har SBF riktlinjer för deltagande i evenemang?

En stor del av Svenska Bildningsförbundets verksamhet går ut på att föra samman olika människor kring olika frågor. För att alla som deltar ska kunna känna sig trygga och säkra på våra tillställningar har vi på förhand slagit fast spelregler för våra evenemang.

Varför krävs det att jag godkänner SBF:s riktlinjer för att delta i ett evenemang?

För att kunna tillämpa gemensamma spelregler är det viktigt att alla känner till dem på förhand. Därför ber vi dig läsa våra riktlinjer på förhand och godkänna att du respekterar och följer dem.