” Demokrati och kunskap
- ett samhälle som möjliggör för varje människa att växa genom insikt och delaktighet.”

Samhällsinspirerad bildningsverksamhet

Allt börjar hos den enskilda individen.

Vi på Svenska Bildningsförbundet vill skapa utrymme för människor att genom konstruktiv dialog, kunskap och delaktighet våga engagera sig i samhällsfrågor och – utveckling.

Genom olika sorters sammanhang, såväl öppna som specifikt för medlemmar, skapar vi möjligheter att knyta kontakt och föra diskussion med målsättningen att stärka varje individs förmåga att analysera och agera samt kritiskt våga granska samhällsfrågor utifrån sina egna värderingar.

Genom vår bildningsverksamhet uppmärksammar vi aktuella samhällsfrågor ur ett mångsidigt perspektiv för att fungera som en aktuell och trygg källa i förståelsen av komplexa frågor. Bekanta dig också gärna med vårt koncept Fika efter kunskap.
Bild på Kompetens och Samhälles ikon

Våra kommande evenemang

Våra evenemang riktar sig till dig som vill skapa dig en större insikt och förmåga till att förstå, analysera och engagera dig i de frågor som berör var och en i samhället, i hela Finland. Detta gör vi genom allt från diskussionsgrupper och föreläsningar till nätverksträffar eller andra typer av sammankomster som svarar upp till de behov vi identifierat.

Eftersom samhället är föränderligt, behöver också vi vara det. Därför formar vi vår verksamhet enligt de frågor som behöver synliggöras, vid behov tillsammans med för ämnet relevanta samarbetspartners.

Utbildningsverksamhet för SBF:s medlemsorganisationer

Svenska Bildningsförbundet erbjuder sina medlemsorganisationer en bred och högklassig utbildningsbas som grund för förtroendemannaarbete och arbete i valrörelser.

En bred kunskapsnivå och tillgång till information direkt av sakkunniga inom olika områden ger möjligheter till aktiv och saklig samhällsdiskussion samt -påverkan och motverkar också spridning av felaktig information.

Samhälleliga förtroendeuppdrag kräver ett brett engagemang och intresse för politik och påverkansarbete. Genom att stödja medlemsorganisationerna i deras viktiga uppdrag stärks också demokratin, samhällsdiskussionen och det svenska och flerspråkiga Finland.

Teman och innehåll för utbildningarna uppdateras regelbundet för att reflektera den rådande samhällssituationen och motsvara deltagarnas aktuella behov. Resurser finns också för att på kort varsel kunna erbjuda stöd och utbildning i dagsaktuella frågor.

Våra medlemsorganisationer är Svenska folkpartiet i Finland, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Seniorer i Finland, Svenska arkivföreningen och Svenskt stöd.