Om oss

Svenska Bildningsförbundet omfattar flera olika verksamheter. Vi erbjuder olika kunskapsplattformer med en gemensam målsättning att verka för en mångsidig, sakkunnig och nyanserad samhällsdiskussion. Vår vision är ett samhälle med hög kunskaps- och bildningsnivå där det svenska språket och befolkningen har en starkt förankrad plats.

Svenska Bildningsförbundets medlemsorganisationer är Svenska folkpartiet i Finland r.p, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Seniorer i Finland, Svenska arkivföreningen och Svenskt stöd.

Vår verksamhet innefattar bland annat utbildningar, föreläsningar, praktikplatser och publikationer samt experthjälp. Vi genomför även projekt och gemensamma satsningar tillsammans med andra aktörer. Du kan bekanta dig närmare med våra verksamheter nedan.

Våra verksamheter

Tankesmedjan Agendas logotyp

Liberal tankesmedja
med nordisk och europeisk förankring som jobbar för en levande flerspråkighet i Finland. Agenda blickar mot framtiden och väcker idag diskussion om det som sker imorgon.

Bildningsverksamhet som uppmärksammar aktuella samhällsfrågor ur ett mångsidigt perspektiv för att fungera som en aktuell och trygg källa i förståelsen av komplexa frågor.

Erbjuder högklassiga praktikplatser i Bryssel, Kapstaden, London och Washington till engagerade och liberala studerande med ett intresse för internationell politik.

Ledarskapsutbildning för ambitiösa och samhällsintresserade unga vuxna som vill utvecklas i sin karriär och ledarskap med fokus på ett bättre samhälle.

Vision

Mission

Svenska Bildningsförbundet vill se ett samhälle med hög kunskaps- och bildningsnivå där det svenska språket, och befolkningen, har en starkt förankrad plats och rum för eget liv och samhällelig delaktighet. 

Vi vill se ett samhälle där kunskapen, hos det språkliga flertalet, om det svenska i Finland är god och baserad på faktiska omständigheter och verkligheten.Vi tror på ett starkt, rättsbaserat demokratiskt och liberalt samhälle där alla människor har sin plats och sina tryggade rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Mission

Svenska Bildningsförbundet erbjuder en plattform för samhällsintresserade att förstärka sitt kunnande.

Vi bygger nätverk och agerar brobyggare mellan olika kunskapsgrupper och intressenter med likartade intressen i att stärka det svensk- och tvåspråkiga samhällslivet i Finland.

Vi involverar erkänt sakkunniga från olika samhällsområden för att genom deras expertis skapa kunskap och intresse bland allmänheten och bland politiskt engagerade och förtroendevalda.

Höjdpunkter under 2000-talet

Ta del av vår tillväxtresa och några av de höjdpunkter som skett under 2000-talet.

2006

 • Liberal Praktiks första praktikanter åker ut i världen

2012

 • Ledarskapsakademin grundas. Program 1 startar i mars. Varje år ordnas två ansökningsomgångar till programmen och ca. 20 adepter tas in till varje program. Program 2 startar i oktober.

 • Pia Gästrin, ansvarig för utbildning och evenemang, börjar jobba på Svenska Bildningsförbundet.

 • Den Stora Finlandssvenska Kryssningen ordnas för första gången, ca. 350 deltagare.

2013

 • Ledarskapsakademins verksamhetsledare Nora Ridgewell börjar.

2014

 • Den andra Stora Finlandssvenska Kryssningen går av stapeln och samlar ca. 500 deltagare.

 • Svenska Bildningsförbundet blir med i det europeiska nätverket för liberala tankesmedjor European Liberal forum. Idag sker kontakten dit främst via Tankesmedjan Agenda.

2016

 • Magnus Öster blir direktör för Svenska Bildningsförbundet.

 • Tankesmedjan Agenda grundas.

 • Videon ”Hur täcks ni?” med dåvarande riksdagsledamot Mats Nylund blir viral på Svenska Bildningsförbundets facebook-sida.

2017

 • Den Stora Finlandssvenska Kryssningen fyller hela Viking Gabriella med omkring 1500 deltagare.

 • Ledarskapsakademin går in för en ansökningsomgång per år varje vår från och med program 10. Från och med detta år antas årligen ca. 20 adepter. Programmen, som innehåller fyra moduler, börjar på hösten och pågår under knappt ett års tid.

 • Ledarskapsakademin inleder satsningen på alumnverksamheten genom att bl.a. erbjuda två alumnutbildningar per år.

2018

 • Björn Bonsdorff, politiskt sakkunnig och koordinator för Liberal Praktik, börjar.

 • Liberal Praktik har den första finländska praktikanten i USA:s senat.

 • Svenska Bildningsförbundet stärker närvaron i Österbotten genom Anci Jylhä som börjar jobba som regionombud.

2019

2020

 • Agenda publicerar en enkät om hur finlandssvenskarna hanterar Corona-pandemin: 9 av 10 finlandssvenskar höll sig helt eller så gott helt som isolerade, hälften av finlandssvenskarna övergick till att helt eller nästan helt jobba på distans, finlandssvenskarna gav regeringen Marin ett toppbetyg på 8,6 och tummen upp för klar kommunikation på det egna modersmålet.

 • Matilda Grindgärds, Projektledare, börjar jobba på Svenska Bildningsförbundet

 • Bildningsförbundet får sin första representant i ELF styrelse då riksdagsledamot Mats Löfström blir vald till den tunga posten som kassör. (Omvald 2022)

 • Svenska Bildningsförbundet flyttar från sina gamla kontorslokaler på Simonsgatan till nuvarande adress på Georgsgatan 27 i Helsingfors.

2021

 • Den Stora Finlandssvenska Kryssningen ordnas virtuellt och samlar omkring 2500 tittare.

 • På grund av pandemin flyttades mycket av verksamheten online. Ledarskapsakademins moduler, Agendas rapportlansering, våra olika utbildningar och diskussioner hölls virtuellt. En del av praktikanterna kunde genomföra sina praktiker på distans, medan en del tyvärr var tvungna att avbryta.

 • Antalet alumner som gått Ledarskapsakademin är nu 260 stycken och ambassadörerna över 40 stycken.

2022

 • Agenda ger ut sin första bok: Henrik Stenbäcks Fyra år i opposition.

 • Ledarskapsakademin firar 10 år i samband med den årliga ambassadörs- och alumnträffen.

 • Ledarskapsakademins program 15 börjar i november.

 • Ett regionkansli öppnar i Vasa vid Rådhusgatan 23.

2023

 • Samtliga verksamhetsområden inom Svenska Bildningsförbundet förnyar sitt visuella utseende och sina hemsidor.

 • Liberal Praktik övergår till en ansökningsperiod per år där samtliga praktikanter för följande höst och vår utses samtidigt.

Organisationsutveckling och utvärdering

Organisationsutvecklingsarbetet fortsätter inom de linjer som slogs fast i samband med Barbro Teirs
externa utvärdering år 2022.

Konkretiserandet av utvärderingen inleddes år 2023 och består av följande helheter:

1) Ökad transparens. Tydlighet kring organisationsstruktur och finansiering.
2) Förnyad kommunikation. Informativ och användarvänlig webbplats. Förnyad visuell framtoning.
3) Kontinuerligt målgruppsarbete
4) Stabil finansiering och utvecklade interna processer som möjliggör långsiktigt arbete och
planering.
5) Fortlöpande utvärdering av verksamheten

För att ta del av utvärderingen ber vi att ni kontaktar direktör Magnus Öster.

Våra finansiärer