Den trygga världen – synpunkter på säkerhet, hot och försvar

Pärmbild till boken Den trygga världen

FÖRORD

Våren 2014 uppstod tanken inom Svenska Bildningsförbundet om att göra en debattbok som belyser försvar och säkerhet i bred bemärkelse. Varför? Motiven var många. Ukrainakrisen sparkade igång en händelseutveckling som var oroväckande. De gamla sanningarna i internationell politik sattes på undantag och en ny våg av kyliga vindar svepte in. Sedan kom annekteringen av Krim som fördömdes världen över. Sedan följde ekonomiska sanktioner som var västvärldens svar på Rysslands offensiva och aggressiva politik. Efter krigen på 1990-talet på Balkan och i forna Jugoslavien stördes Europas lugn denna gång av Ukraina som plötsligt kom i fokus.

Samtidigt med detta pågick och pågår en intensiv debatt om det finländska försvarets situation och förmåga i ett läge där nedskärningarna gav debatten bränsle. I Sverige gick försvarsdebatten också på högvarv. Detta och mycket annat gav impulsen till att åstadkomma en debattbok. I Svenskfinland finns en lång rad personer med erfarenhet av internationella uppdrag av varierande slag. Sålunda kontaktades en del av dessa och i denna bok finns femton finlandssvenskars inlägg och synpunkter som skrivits under hösten 2014. Skribenterna står naturligtvis för sina egna åsikter själva och ansvarar för sina ställningstaganden. Texterna inrymmer ett brett spektrum av konfliktfyllda områden och ställer både direkt och indirekt frågan om vilket ansvar västvärlden har för världsfreden. Vilket är ansvaret för Finlands del?

I en del av inläggen granskar man det finländska försvarets förutsättningar att klara av krissituationer. Flera inlägg ställer frågan om vart Ryssland är på väg och försöker komma underfund varför Ryssland handlar som det gör. I flera inlägg belyses såväl Europas som den Europeiska unionens roll i sammanhanget. Verksamheten inom Nato och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, förkortat OSSE, behandlas. I säkerhetspolitiskt sammanhang är Östersjön intressant både tidigare och nu. Den ryska militära närvaron och aktiviteten i Östersjöområdet slår nya rekord med gränskränkningar av luftrum och sjöområden. Alla dessa omständigheter stämmer till eftertanke och frågor om vad som är på gång. Finlands försvar och säkerhet är i fokus.

Blickarna riktas mot den Europeiska unionen som inlett en ny period med nya ledarkrafter. Kommissionsordföranden, polacken Donald Tusk och unionens utrikespolitiska representant, italienskan Federica Mogherini ska kunna bemästra situationen och förstärka unionens gemensamma utrikespolitik. Ett uppdrag som inte är lätt då maktkampen om dessa frågor pågår mellan unionens stora länder. Att eftersträva enighet framstår som en dygd. Också Unionens handlingskapacitet bedöms i denna bok då populistiska partier vinner insteg i maktens korridorer på ett sätt som tycks försvåra det resultatinriktade arbetet. Svårigheterna med att leda unionens länder ökar då de politiska målen spretar i olika riktningar. Samtidigt vilar en slöja av ekonomiska svårigheter över den europeiska kontinenten. Den europeiska ekonomiska krisen är ingalunda ännu övervunnen.

Flyktingströmmarna och människosmugglingen utgör ett stort tryck på den europeiska unionen och också på Finland. Världen har idag 50 miljoner flyktingar, mer än någonsin tidigare. Människosmugglingen har fått nya och avskyvärda former då man forslar över flyktingar från Afrika till Europa, främst till Italien, i stora avlagda fartyg som besättningen sedan lämnar vind för våg på öppet hav. Trycket på Sydeuropa är stort, antalet flyktingar översteg redan 200 000 under år 2014. Kriget i Syrien visar inga tecken på att få ett slut. Bokens innehåll berör även behovet av fördjupat samarbete med de afrikanska länderna och alla de möjligheter som kontinenten erbjuder.

Och kommer Arktis till följd av klimatförändringen att bli ett nytt stridsäpple? Det utgör en ny komponent för slitningar mellan västvärlden och Ryssland. Den nya ryska militärdoktrinen som tillkom i december 2014 slår fast att de ryska positionerna i Norra ishavet flyttas framåt.

Bokens mångsidighet speglar dagens internationella situation, som är såväl rörig som oroväckande. Skribenterna delar med sig av mycket fakta och en läsgaranti kan utfärdas på följande sätt: den som läser boken kommer att upptäcka orsakssammanhangen, kunna utöka sin egen förståelse för händelserna i världen och sålunda få en stadigare plattform att stå på.

Många bedömare och observatörer prognosticerar att försvars- och säkerhetspolitiken kommer att bli ett centralt tema inför riksdagsvalet den 19 april 2015. I dagens läge är försvars- och säkerhetsfrågor mer aktuella än tidigare.

Som redaktör vill jag rikta ett varmt tack till alla skribenter som beredvilligt medverkade med texter för bokens tillkomst. Jag tillönskar alla läsare av denna bok många goda, givande och tankeväckande stunder.

Helsingfors den 10 januari 2015

Carl-Johan Hindsberg
Bokens redaktör