Hur går det i EU-valet?

Vilka 13 europaparlamentariker som väljs från Finland står klart på valdagen 25.5. Kandidatuppställningen i valet börjar klarna och samtidigt tar diskussionerna fart om hur mandaten kommer att fördelas. EU-valen avviker i viss mån från övriga nationella val och därför kan man inte dra direkta slutsatser på basis av riksdagsvalsmätningar.

Orsakerna till det här är flera:

  1. Valdeltagandet i EU-val är mycket lägre än i riksdags- och kommunalval. I EU-valet 2009 röstade 40,3% av de i Finland bosatta röstberättigade medan motsvarande siffra i riksdagsval rört sig mellan 68%-70% de senaste 10 åren.
     
  2. Intresset för EU-val varierar stort mellan grupperna av väljare i andra val. Exempelvis är intresset för EU-val högt bland SFP:s och Samlingspartiets väljare medan det är lågt bland SDP:s och Vänsterförbundets väljare.
     
  3. Eftersom hela Finland utgör en valkrets så räknas också rösterna från Åland med i resultatet. Det här har särskilt stor betydelse för SFP som hade 87,8% av rösterna i Ålands valkrets i senaste EU-val. Det här motsvarade 0,5%-enheter av SFP:s resultat. 

Hur brukar opinionsmätningarna stämma överens med utfallet i EU-val?

Det systematiska felet som finns i mätningar inför EU-val är att Ålands valkrets saknas i mätningar. Det här är speciellt jobbigt för SFP, vars resultat påverkas så mycket av detta. För övriga partier handlar det om att mätningarna visar cirka 0,1%-enheter för högt understöd för dessa vilket är försumbart. Dessutom görs mätningarna nästan uteslutande på finska vilket säkert påverkar svarsbenägenheten hos svenskspråkiga.

Det som dock skiljer mätningarna och verkligheten betydligt mera är de olika nivåerna av intresse för EU-valet och det faktum av väljarna tenderar att ljuga i opinionsmätningar på frågan om de tänker gå och rösta. Inte ens hela gruppen som säger sig med säkerhet rösta i valet kommer att göra det. Det här innebär att Samlingspartiet och SFP får ett något högre understöd i EU-valen än vad man kan utgå från på basis av opinionsmätningar. För socialdemokraternas del är det tvärtom: de underpresterar i EU-val vilket är särskilt intressant nu då understödet är dåligt även i opinionsmätningar. Inför valet 2009 lovade opinionsmätningarna drygt 21% då utfallet i valet var 17,5%. Samma sak gällde år 2004 då SDP fick drygt 25% av rösterna i opinionsmätningar men endast 21,2% i valet. Skulle samma sak gälla den här gången, d.v.s. att SDP skulle få 4%-enheter lägre resultat i valet än vad mätningarna visar så skulle socialdemokraterna ha tufft att nå upp till 12% vilket kommer att vara minimum för två mandat. Även för Vänsterförbundet visade mätningarna ett betydligt högre understöd senast jämfört med utfallet i valet. 

Hur kommer det att gå i valet?

Det är naturligtvis allt för tidigt att säga ännu hur det kommer att gå, de sista kandidaterna nomineras som bäst. Men utgående från läget nu så kunde följande spådom göras:

Samlingspartiet blir det största partiet i valet. De gör goda EU-val och de har fått vind i seglen igen efter lite motvind i ett tidigare skede. Den stora frågan är ifall de når 24% och konkurrerar om ett tilläggsmandat (deras 4:e mandat).

Centern torde bli näststörst med 20%-23% av rösterna. Det här resulterar i tre mandat.

Sannfinländarna är med stor sannolikhet tredje störst, men det är osannolikt som det nu ser ut att de skulle nå över 18% och få ett tredje mandat. Med betydligt större sannolikhet ser vi ett understöd på 13-16% för dem.

Socialdemokraterna får som det nu ser ut kämpa om det andra mandatet och understödet landar på 12-15%. Deras interna maktkamp kan ännu rubba detta ifall det klarnar före valet att det sker ett ordförandebyte. Då kunde man tänka sig att Sannfinländarna skulle förlora en del väljare till SDP.

Det är osannolikt att de Gröna kan nå över 12% och bibehålla ett andra mandat. Mest sannolikt är det att de landar på 10-12% och ett mandat.

Vänsterförbundet kommer säkert att kämpa hårt om att ta tillbaka det i senaste valet förlorade mandatet. Med hjälp av publiciteten som kom genom oppositionsinträdet så torde de ha goda förutsättningar för 6-7% och ett mandat.

Svenska folkpartiet har en stark lista i valet och genom en god kampanj som aktiverar basväljarna finns alla förutsättningar för att nå upp till 6% i valet och ett mandat.

Kristdemokraterna däremot har inga förutsättningar att få ett enda mandat i valet så som det ser ut för tillfället. De har ju aldrig varit i närheten av 6% i ett val, utan deras platser i Europaparlamentet har säkrats genom valförbund i tidigare val.

Räknat som jämförelsetal skulle det här innebära följande:

SAML2311,5   7,67   5,75
CENT     21  10,5     7   5,25
SAF157,5     5 
SDP13    6,5      4,43 
GRÖNA105  
VÄNST7   
SFP6   
KD4   

Det här är naturligtvis endast spekulation. Men i ljuset av tidigare val samt understödet för partierna för tillfället i opinionsmätningar kunde ett valresultat enligt ovanstående mycket väl bli verklighet.

Fredrik Guseff, direktör för Svenska Bildningsförbundet