Arbetet mot faktaresistensen fortsätter

År 2016 blev ett rekordår för populism, förljugenhet och faktaresistens i samhällsdiskussion och politik världen över. Tyvärr också i Finland.

År 2016 var året då halvsanningar, och tidvis direkta lögner tog sin plats som en etablerad del av det politiska systemet. Ganska länge kunde vi i Finland betrakta dessa fenomen på betryggande avstånd och avskriva dem som fenomen hemmahörande i instabila samhällssystem. Dessvärre kom förljugenheten och faktaresistensen att göra sitt intåg på allvar både i Europa och också i Finland.

Samtidigt som allt fler förfaller till en snuttifierad och selektiv världssyn växer behovet av grundlig och analytisk diskussion. Många reagerar negativt både intellektuellt och emotionellt på den oärliga diskursen som på kort tid tagit stor plats. Det har skapat en efterfrågan på rum och tillfällen för motvikt. En motvikt som består i att skapa perspektiv och djup, där man ärligt och öppet kan ventilera tankar och fenomen. Tillfällen där man tillsammans med sakkunniga och experter som etablerat sin position på objektiv bas kan resonera om i vilken riktning samhället borde styras och hur detta ska ske.

Vi på Svenska Bildningsförbundet har under år 2016 genom våra verksamheter gjort vårt bästa för att hålla den konstruktiva samhällsdiskussionen igång och ge kunskapsbas och inspiration för beslutsfattare, medier och samhällsintresserade människor.

1556 personer har under året deltagit i våra olika tillfällen. Det är över 1500 personer som önskar skapa positiv motvikt till en dunkel trend som drar över världen. Det är personer som tillsammans och med experter valt att på sin egen tid fördjupa sina kunskaper och nyansera sina åsikter. Det är över 1500 personer som var och en gjort valet att sätta emot faktaresistensen, snuttifieringen och förljugenheten i samhällsdiskussionen.

Vi kommer under år 2017 att fortsätta detta arbete. Att skapa arenor för ärlig samhällsdiskussion, att ordna kunskapsbyggande tillfällen, att låta folk komma till tals, att föra samman experter med en intresserad publik, att skapa nya möten mellan olika människor och erfarenheter. Vi kommer att fortsätta arbetet för ett öppet och ärligt samhällsklimat för ett Finland med stark nordisk och europeisk förankring, för en levande tvåspråkighet i Finland, i en global värld.

Magnus Öster 
Direktör för Svenska Bildningsförbundet